• header
  • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Sympozjum | Symposium

Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury

 

18 listopada, godz. 10.30
Wstęp wolny

 

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, sala 208, II piętro

 

 


Sympozjum organizowane w ramach Silesia Art Biennale, towarzyszy projektowi artystycznemu „Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty”. Obok artystów dokumentujących działalność mieszkających na Dolnym Śląsku twórców, w podróżach po regionie wzięła udział grupa badaczy z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do głównych ich zadań należało zbieranie i kategoryzowanie źródeł pisanych, audialnych i wizualnych, pozwalających na dokonanie dalszych ustaleń o charakterze faktograficznym i analitycznym. Pozyskany materiał stał się punktem wyjścia dla szerzej zakrojonej interpretacji zjawisk kulturowych dokonywanej z wielu rozmaitych perspektyw i angażującej specjalistów z różnych dyscyplin (kulturoznawstwa, muzykologii, literaturoznawstwa, teatroznawstwa, historii i krytyki sztuki). Wspólnym celem był opis relacji zachodzących między współczesnymi twórcami, ich dziełami, postaciami i obiektami z przeszłości oraz krajobrazem. Za sprawą artystycznej i naukowej dokumentacji, próbowano odmalować swoisty portret środowisk twórczych na Dolnym Śląsku. Pozwoliło to na ukazanie nie tylko wielości, ale też i intrygującej różnorodności działań w zakresie rozmaitych dziedzin sztuki. Podjęte starania przyczyniły się z pewnością do odsłonięcia istotnego elementu tożsamości regionu, ale także do wzmocnienie dialogu kulturowego, stymulującego znacząco współpracę między lokalnymi ośrodkami, koloniami, instytucjami. Wnikliwe charakterystyki owych praktyk i tradycji związanych z manifestacjami estetycznymi oraz ekspresjami artystycznymi zamieszczone zostaną w publikacji wieńczącej tegoroczną edycję SAB. Seminarium stanowi okazję do spotkania z uczonymi, ekspertami i twórcami, którzy brali udział w realizacji owego projektu artystyczno-badawczego na różnych jego etapach.

 

dr Piotr Jakub FereńskiPROGRAM SYMPOZJUM


10.30
ROZPOCZĘCIE


10.45 – 12.15
PANEL I: DOLNY ŚLĄSK JAKO DZIEŁO. O TWORZENIU
Prowadzący: Izolda Topp-Wójtowicz
Uczestnicy: Stefan Bednarek, Henryk Waniek, Jolanta Kowalska, Patrycja Franczyk

 

PRZERWA NA KAWĘ

 

12.30 – 14.00
PANEL II: DOLNY ŚLĄSK JAKO KRAJ/OBRAZ
Prowadzący: Piotr Jakub Fereński
Uczestnicy: Karol Maliszewski, Magdalena Barbaruk, Robert Losiak

 

PRZERWA NA KAWĘ

 

14.15 – 15.45
PANEL III: SZTUKA W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI. WOLNOŚĆ I ZADOMOWIENIE
Prowadzący: Andrzej Saj
Uczestnicy: Manfred Bator, Jacek Jaśko, Małgorzata Kazimierczak, Roger Piaskowski

 

 

---

 

 

Lower Silesia in the (Art)Making: Spaces of Culture

 

18 November, at 10.30 am
Free admission

 

Institute of Cultural Studies, University of Wrocław
ul. Szewska 36, room 208, 2nd floor

 

 

 

Held as part of the Silesia Art Biennale, the symposium accompanies the artistic project Local Identity and Community Awareness. A team of researchers from the Institute of Cultural Studies, University of Wrocław, travelled across Lower Silesia alongside artists, documenting the work of the region's creative practitioners. The scholars' major aim was to collect and classify written, audio and visual resources to be used for further factographic and analytical purposes. The generated data served as a starting point for a more comprehensive and in-depth interpretation of cultural phenomena. Representing various theoretical perspectives and disciplinary fields (cultural, music, literary and theatre studies, history and art criticism), the scholars shared a common goal of capturing and providing an account of interrelations between contemporary artists, their works, landscape and figures and objects from the past. The idea was to produce a unique portrayal of Lower Silesia's artists and their communities, based on the compiled artistic and research documentation. In this way, both the multiplicity and the compelling diversity of creative practices in a variety of arts could be brought to light. The team's efforts undoubtedly contributed to revealing a relevant component of the region's identity as well as to bolstering intercultural dialogue that considerably stimulates collaboration between local hubs, colonies and institutions. Insightful depictions of the practices and traditions underpinning aesthetic production and artistic articulations will be included in a volume that crowns this year's edition of the Silesia Art Biennale. The seminar offers an opportunity to meet scholars, experts and artists who took part in the various stages of this arts-cum-research project.

 

Dr Piotr Jakub Fereński

 

 

SYMPOSIUM PROGRAMME

 

OPENING
10.30 am

 

10.45 am – 12.15 pm
PANEL I: LOWER SILESIA AS A WORK: ON THE (ART)MAKING
Chair: dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz
Speakers: Prof. Stefan Bednarek, Henryk Waniek, Jolanta Kowalska, Patrycja Franczyk

 

COFFEE BREAK

 

12.30 pm – 2.00 pm
PANEL II: LOWER SILESIA AS A LAND/SCAPE
Chair: Dr Piotr Jakub Fereński
Speakers: Dr Karol Maliszewski, Dr Magdalena Barbaruk, Dr Robert Losiak

 

COFFEE BREAK

 

2.15 pm – 3.45 pm
PANEL III: ART IN SEARCH OF IDENTITY: FREEDOM AND FAMILIARITY
Chair: Dr Andrzej Saj
Speakers: Manfred Bator, Dr Małgorzata Kazimierczak, Jacek Jaśko, Roger Piaskowski