• header
  • header

Uwaga! To jest archiwalna kopia serwisu OKiS | Przejdź do aktualnej wersji -> www.okis.pl

Aktualności

« powrót

„MIŁOSZ POETYCKI I KOMIKSOWY” - WYSTAWA POKONKURSOWA

Dodano: 08.05.2012 11:59

do 31 stycznia 2012, Wrocław
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24

 W dniach 1 - 29 lutego 2012 w Galerii Dolno??l�?skiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS mo??na ogl�?da�? wystaw�? prac konkursowych "MI?�OSZ POETYCKI I KOMIKSOWY"

Wernisa?? - 1 grudnia  2011, o godzinie 16.00 

16 prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez O??rodek Kultury i Sztuki. Najlepsza, autorstwa Romana Gajewskiego, znalaz??a si�? na ok??adce grudniowego miesi�?cznika „Odra”. W Galerii DCIK zobaczymy tak??e inne rysunkowe interpretacje dzie?? i biografii autora Zniewolonego umys??u.  

16 prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez O??rodek Kultury i Sztuki. Najlepsza, autorstwa Romana Gajewskiego, znajdzie si�? na ok??adce grudniowego miesi�?cznika „Odra”. W Galerii DCIK zobaczymy tak??e inne rysunkowe interpretacje dzie?? i biografii autora Zniewolonego umys??u. 

–Prezentowane prace s�? bardzo ró??norodne – mówi Adam Piwek, koordynator projektu. – Cz�???�? prac w dotyczy poszczególne etapy z ??ycia noblisty, inne nawi�?zuj�? do jego twórczo??ci. Wykonane s�? ró??nymi technikami, czasami bardzo lu??no zwi�?zanymi z komiksem. Termin wystawy nie jest przypadkowy. Pocz�?tek grudnia to we Wroc??awiu okres szczególnie zwi�?zany z ksi�???kami. W dniu wernisa??u rozpoczynaj�? si�? Wroc??awskie Promocje Drobnych Ksi�???ek. Ich uczestników, w??ród których s�? tak??e osoby spoza regionu, pragniemy zainteresowa�? interdyscyplinarnymi efektami naszego projektu.

Wyj�?tkowe b�?d�? tak??e ok??adki grudniowego miesi�?cznika „Odra”. Na tytu??owej widnie�? b�?dzie praca Romana Gajewskiego, który zwyci�???y?? w komiksowych zmaganiach. Na tylnej znajdzie si�? z kolei jedna z trzech nagród II stopnia autorstwa Alana Weisa oraz Aleksandry B??�?dowskiej.

Konkurs i wystawa s�? cz�???ci�? projektu „Mi??osz poetycki i komiksowy: Odra pe??na Mi??osza” finansowanego ze ??rodków Samorz�?du Województwa Dolno??l�?skiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program MI?�OSZ 2011 Promesa. Wi�?cej informacji na Facebooku – Mi??osz komiksowy oraz na www.milosz.okis.pl